Η μπάμια είναι ετήσιο ή πολυετές φυτό το οποίο κατάγεται από την Αιθιοπία. Είναι φυτό θερμής εποχής και αναπτύσσεται σε τροπικά, υποτροπικά αλλά και στα σχετικώς θερμότερα εύκρατα κλίματα. Προτιμάει υψηλές θερμοκρασίες και είναι ανθεκτικό στον καύσωνα και στην ξηρασία, αν και σε νεαρό στάδιο (φυτάριο) έχει ανάγκη από επαρκή επίπεδα υγρασίας. Επικονιάζεται από τα έντομα. Οι αποδόσεις μπορεί να φτάσουν τα 1.100 kg το στρέμμα.
 
Κλιματικές απαιτήσεις
Η βέλτιστη θερμοκρασία για βλάστηση των σπόρων της μπάμιας είναι από 24-32οC ενώ σε θερμοκρασίες κάτω από 16οC παρατηρείται πολύ μικρό ποσοστό βλαστικότητας. Εάν η σπορά γίνει σε θερμοκρασία 30οC τότε η μπάμια θα φυτρώσει σε περίπου μια εβδομάδα, ενώ αν γίνει σε θερμοκρασίες 25οC και 20οC θα χρειαστούν 13 και 17 ημέρες για βλάστηση αντίστοιχα.
 
Εδαφικές απαιτήσεις - Η μπάμια μπορεί να αναπτυχθεί σε πολλούς διαφορετικούς τύπους εδαφών αλλά για μέγιστες αποδόσεις προτιμάει μέσης σύστασης εδάφη (αμμοπηλώδη-πηλώδη) , γόνιμα και βαθειά, τα οποία έχουν καλή αποστράγγιση. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό διότι η μπάμια παρουσιάζει ευαισθησία σε εδάφη που δεν στραγγίζουν καλά. Προτιμάει ελαφρώς όξινα εδάφη με PH από 5,5-6,5.
 
Σπορά - Η σπορά μπορεί να γίνει κατά τον Απρίλιο με Μάιο με δυο τρόπους:
 
Α) Απ΄ευθείας στο χώμα με το χέρι ή με σπαρτική μηχανή. Για αυτήν την μέθοδο σποράς θα πρέπει το χώμα να είναι αφράτο και ψιλοχωματισμένο, για να εξασφαλίσουμε το ομοιόμορφο φύτρωμα των σπόρων και την εύκολη βλάστηση των νεαρών φυταρίων. Μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την ισοπέδωση του χωραφιού, ώστε να μειωθεί η απότομη απώλεια του νερού λόγω στράγγισης αλλά κυρίως για να αποφύγουμε την συγκέντρωση του νερού σε συγκεκριμένα σημεία, κάτι που θα αποβεί επιζήμιο για την καλλιέργεια. Η ποσότητα σπόρου που χρειαζόμαστε είναι 1-3 kg ανά στρέμμα ανάλογα με την πυκνότητα που θέλουμε να πετύχουμε. Η σπορά γίνεται σε γραμμές των οποίων η απόσταση διαμορφώνεται ανάλογα με τα τον τρόπο καλλιέργειας. Για καλλιέργειες που πρόκειται να δεχθούν μεγάλες ποσότητες ανόργανων λιπασμάτων, οι απόσταση μεταξύ των γραμμών κυμαίνεται περί τα 80 cm, ενώ για καλλιέργειες που θα γίνει χρήση ζωικής κοπριάς (π.χ. βιολογικές καλλιέργειες) οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών διαμορφώνονται στα 40-50 cm. Σε καλλιέργειες που πρόκειται να σπαρθούν μηχανικά, οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών μπορεί να ξεπεράσουν και το 1m ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτει ο κάθε παραγωγός. Η ιδανική απόσταση φυτού από φυτό κυμαίνεται από 25 έως 30 cm. Σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ των φυτών, αυτά δεν θα δημιουργήσουν διακλαδώσεις σε αντίθεση με πιο μακρινές αποστάσεις. Σπέρνουμε σε βάθος 2-5 cm και τοποθετούμε 2-3 σπόρους μαζί. Αργότερα - και όταν τα φυτά φτάσουν σε ύψος τα 5 cm - χρειάζονται αραίωμα και διατηρείται ένα σε κάθε θέση (συνήθως το πιο εύρωστο). Όταν καλλιεργούμε ποικιλίες με υψηλό στέλεχος θα πρέπει να αφήνουμε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των φυτών από την προαναφερθείσα, ενώ για χωράφια που δεν πρόκειται να εφαρμοστεί άρδευση, οι αποστάσεις μεταξύ των φυτών μπορεί να φτάσουν και τα 10 cm.
 
Β) Με μεταφύτευση. Με την μέθοδο αυτή θα πρέπει πρώτα να φτιάξουμε ένα σπορείο ή να βάλουμε τους σπόρους να βλαστήσουν σε δίσκους σποράς. Προτείνεται η χρήση τυποποιημένου χώματος το οποίο είναι αποστειρωμένο και απαλλαγμένο από εχθρούς διότι η μπάμια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από νηματώδης (ζουν στο χώμα και μεταφέρονται με αυτό). Στους δίσκους σποράς τοποθετούμε τους σπόρους σε βάθος 2 cmκαι ποτίζουμε κανονικά χωρίς υπερβολική ή ελλιπή άρδευση. Θα πρέπει να τοποθετήσουμε τους δίσκους σε ένα ζεστό σημείο και εάν υπάρχει δυνατότητα το βράδυ να τοποθετούνται σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της νύχτας. Μετά την πάροδο 4-6 εβδομάδων και όταν τα φυτάρια έχουν αποκτήσει 3-4 πραγματικά φύλλα τα μεταφυτεύουμε με μπάλα χώματος στην οριστική τους θέση στις παραπάνω αποστάσεις. Προσέχουμε να μεταφυτεύσουμε μόνο τα εύρωστα φυτά και τα φυτά τα οποία στερούνται ασθενειών. Προσέχουμε κατά την μεταφύτευση η μπάλα χώματος να μπει λίγο πιο βαθιά από την επιφάνεια του εδάφους.
 
Λίπανση - Αν η εδαφική ανάλυση υποδείξει υψηλό PH, προτείνεται η εφαρμογή ασβεστόλιθου με σκοπό της διόρθωση του από 3 έως 4 μήνες πριν από την σπορά. Σε περίπτωση χρήσης κοπριάς προτείνεται η εφαρμογή κατά μέσο όρο ενός τόνου κοπριάς πουλερικών το στρέμμα κατά την προετοιμασία του εδάφους. Σε περίπτωση συνδυασμένης εφαρμογής κοπριάς και ανόργανων λιπασμάτων, θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν η περιεκτικότητα σε άζωτο της κοπριάς και να μην γίνει προσθήκη μεγάλων ποσοτήτων αζώτου σε ανόργανη μορφή. Στην καλλιέργεια της μπάμιας, η υπερβολική αζωτούχος λίπανση συχνά προκαλεί αυξημένη βλαστική ανάπτυξη η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγή .
Α) Για τους παραγωγούς προτείνεται για βασική λίπανση η προσθήκη
  • 3-4 kg N ανά στρέμμα κατά μέσο όρο
  • 6-8 kg P2Oανά στρέμμα κατά μέσο όρο
  • 6-8 kg K2O ανά στρέμμα κατά μέσο όρο

Και δυο επιφανειακές λιπάνσεις:

  • 2,5 kg N κατά μέσο όρο το στρέμμα όταν τα φυτά φτάσουν τα 15-20 cm μήκος
  • 2,5 kg N κατά μέσο όροτο στρέμμα 2-3 εβδομάδες μετά
Β) Για τους ερασιτέχνες προτείνεται η προσθήκη 65 kgκατά μέσο όρο ανά στρέμμα σύνθετου λιπάσματος 15-15-15 ως βασική λίπανση. Ως επιφανειακή λίπανση, όταν τα φυτά φτάσουν τα 15-20 cm μήκος, προτείνεται η προσθήκη κατά γραμμέςκατά μέσο όρο 200 g σύνθετου λιπάσματος 15-15-15 ανά 100 μέτρα γραμμής, και μια δεύτερη 2-3 εβδομάδες αργότερα.
 
Άρδευση- Εάν κατά την σπορά η εδαφική υγρασία είναι επαρκής, τότε τα νεαρά φυτάρια μέχρι να φτάσουν το ύψος των 10 cmδεν θα χρειαστούν πότισμα. Κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, η υπερβολική άρδευση τείνει να ψύξει το έδαφος και να καθυστερήσει την ανάπτυξη των φυτών, ενώ υπερβολική άρδευση κατά τα επόμενα στάδια μπορεί να προκαλέσει έξαρση ασθενειών ή και υπερβολική βλαστική ανάπτυξη. Για την επίτευξη των μέγιστων αποδόσεων, τα φυτά δεν θα πρέπει να υποβληθούν σε υδατικό στρες. Συνιστάται κανονική άρδευση ανά 10 ή και περισσότερες ημέρες. Η άρδευση στην μπάμια μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους :
  • Με αυλάκια
  • Με τεχνητή βροχή
  • Με σταγόνα
Με την μέθοδο της σταγόνας, οι αρδεύσεις είναι πιο συχνές και με μικρότερες ποσότητες νερού. Η μέθοδος αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την χρήση πλαστικών επιστρωμάτων και με μεταφύτευση αντί για απ΄ευθείας σπορά, τεχνικές οι οποίες πρωιμίζουν την παραγωγή.
 
Συγκομιδή - Το εδώδιμο μέρος της μπάμιας είναι οι ανώριμοι καρποί της οι οποίοι συγκομίζονται όταν είναι ακόμα τρυφεροί . Η συγκομιδή γίνεται με το χέρι και κατά την περίοδο της ταχείας ανάπτυξης των καρπών μπορεί να χρειάζεται συγκομιδή και κάθε μέρα. Η πρώτη συγκομιδή της μπάμιας μπορεί να γίνει δυο μήνες μετά την φύτευση, και εφόσον δεν αφήνονται οι καρποί πάνω στο φυτό για αρκετό καιρό, η συγκομιδή μπορεί να συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. 4-5 ημέρες μετά την άνθιση, οι καρποί μπορούν να συγκομιστούν. Εάν οι καρποί αφεθούν πάνω στο φυτό, αποκτούν πολύ μεγάλο μέγεθος, το οποίο είναι μη εμπορεύσιμο Η μπάμια μπορεί να συγκομιστεί σε μεγέθη από 5-12 cm. Οι αποδόσεις μπορεί να ξεπεράσουν τον ένα τόνο το στρέμμα. Κατά την συγκομιδή, οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια και μακριά ρούχα για την αποφυγή αλλεργιών.